سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : سه شنبه 92/6/19 | 4:0 عصر | نویسنده : حسین کارگر
به من تهمت زده اند .
تهمتی که لالم کرده و دیگر زبانم کار نمی کند .
تهمتی به من زده اند سنگین تر از جانم است .
تهمتی که حتی من تهمتش را نمی توانم در ذهنم جا دهم .
ترسم از آن روزی که زبان بگشایم و هر چه بگویم به خود ظلم کنم و بار گناه نکرده خود را سنگین تر کنم.
ترسم از آن روزی که دهانم خودش به حرف بیاید و بگوید چه تهمتی به من زده اند و بیشتر آبرویم برود .
ترسم از آن روزی که بیشتر سکوت کنم و این سکوت مرا بیچاره کند.
ترسم از آن روزی که اختار انگشتانم را از دست بدهم و خودشان بر روی کلید ها بکوبند و تهمتم را تایپ کنند و دیگر هیچ .
ترسم از آن روزی که طاقتم تمام شود و
http://static.cloob.com/public/user_data/album_photo/2412/7233083-b.jpg?w=500&h=300

http://boyernews.com/wp-content/uploads/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C.jpg